Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 20 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
229
Cikkmegtekintések találatai
581467
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Comuna Moftin - Participare la licitaţie pentru inchiriere ecograf

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare,  cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., persoana de contact - Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii,  descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Imobil care aparţine domeniului public al Comunei Moftin, inscris in CF nr. 104000 Moftin, nr. cadastral 104000, identificat astfel:
Cabinet de ecografie cu suprafaţa 24,45 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402A, judeţul Satu Mare.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din  data de 04.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Comunei Moftin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou viceprimar, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Moftin.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.10.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.10.2023, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  25.10.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.10.2023.

Primar
David Gheorghe

Secretar general
Danciu Nicoleta

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr._____/21.09.2023

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de _27.09.2023, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare nr.51/21.09.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2023, rectificat. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
2. Proiect de hotarare nr.52/21.09.2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „CONDUCTĂ DE RACORD ȘI S.R.M.P. MOFTIN, JUDEȚUL SATU MARE”. Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
3. Proiect de hotarare nr.53/21.09.2023 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2023, la capitolul 6706 – Servicii religioase Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
4. Proiect de hotarare nr.54/21.09.2023 privind predarea Monumentului "Szatmári béke" si a terenului aferent din localitatea Moftinu Mic în vederea executării lucrărilor de reabilitare . Inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
5. Diverse
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr.51/2023

PH nr.52/2023

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 53/2023

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.54/2023

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 21.09.2023

Anunt

Anunt

Anunt

ANUNT

Privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Sef formatie pompieri (studii M, G, treapta profesionala I), în cadrul Compartimentului urbanism si situatii de urgenta

In baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. b) , toate posturile fiind vacante in cadrul Compartimentului urbanism si situatii de urgenta şi a art. 554 alin. (7), (8) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Primaria Comunei Moftin, Judetul Satu Mare,

 • în temeiul art.17 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și complectările ulterioare,

 • art.4 alin.1 din HG nr. 1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, cu modificarile si completarile ulterioare

 • avand in vedere HCL nr. 5/30.01.2023 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul primariei Comunei Moftin

organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Sef formatie pompieri (studii M, G, treapta profesionala I), în cadrul Compartimentului urbanism si situatii de urgenta.

Probele de concurs sunt: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

CONDITII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS (art.15 din HG nr.1336/2022):

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDITII SPECIFICE :

- studii medii sau generale

- vechime in muncă - minim 6 ani.

- certificat/diploma de absolvire a unei forme de instruire in domeniul situatiilor de urgenta.

-să aibă domiciliul în UAT Comuna Moftin|[b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani; (text original în vigoare până la 25 mai 2016) ]|

- permis de conducere categoria: B,C,D,E.

- poseda atestat pentru transport persoane

- să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune la sediul primariei un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2023

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

- certificat/adeverinta care sa ateste ca este apt psihologic pentru exercitarea functiei de sef formatie pompieri

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 1336/2022.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

✓ perioada de depunere a dosarelor: 31.07.2023, ora 08.00 -11.08.2023, ora 15,00, la sediul instituției din Moftinu Mic, str. Principla, nr.219, com. Moftin, jud. Satu Mare – persoană de contact -Secretar general Danciu Nicoleta

✓ selecția dosarelor de concurs: 16.08.2023

✓ afișare rezultate selecție dosare: 17.08.2023

✓ proba scrisă: 22.08.2023, ora 10.00, la sediul primariei Comunei Moftin

✓ interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției

Prevederi legale din H.G. 1336/2022 cu privire la termenele de afișare a rezultatelor la probele de concurs, de depunere și afișare a contestațiilor precum și de afișare a rezultatelor finale:

❖ Art. 47 alin (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea "admis" sau "respins", după caz.

❖ Art. 53 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

❖ Art. 54 alin (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

❖ Art. 56 alin (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

❖ Art. 56 alin (3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii "admis" sau "respins".

❖ Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atribuţiile postului :

 1. Va indeplini atributiile de Sef SVSU

Şeful serviciului voluntar are următoarele atribuţii:

 1. întocmeşte şi gestionează documentele de organizare şi funcţionare a activității serviciului voluntar;

 2. planifică și conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar;

 3. asigură respectarea prevederilor actelor normative în vigoare;

 4. controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă în sectorul de competenţă;

 5. organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţii, sub coordonarea primarului (anual, planifică activităţile de prevenire, prin Graficul de control şi Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă;

 6. verifică întreținerea autospecialelor, utilajelor și materialelor din dotare;

 7. conduce acțiunile de intervenție în limita competențelor stabilite;

 8. întocmește rapoartele de intervenție;

 9. asigură întocmirea planurilor operative de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale (planuri de intervenție și/sau de apărare, în funcție de riscurile identificate în sectorul de competență, planuri de cooperare, planul de evacuare în caz de situații de urgență, planul sectorului de competență pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici și instituțiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile și vulnerabile la riscuri);

 10. verifică petiţiile cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă şi face propuneri primarului pentru soluţionarea acestora;

 11. înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în vigoare;

 12. întocmeşte, semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, şi propune măsuri pentru remedierea acestora (raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă);

 13. participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

 14. propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă şi echipamente de protecţie specifice;

 15. analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare;

 16. răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

 17. acordă sprijin pentru participarea la concursuri a cercurilor tehnico – aplicative de elevi „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”;

 18. întocmeşte Registrul istoric al serviciului voluntar;

 19. îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii (numit prin dispoziție a primarului) la nivelul unităţii administrativ teritoriale;

 20. colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității de gospodărire a apelor pentru aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrative – teritoriale;

 21. asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situaṭii de Urgenṭă, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică și poluări accidentale pe cursurile de apă;

 22. asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situaṭii de Urgenṭă, întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative în maxim 24 de ore de la declanșarea evenimentului și nu mai mult de 12 ore de la încetarea fenomenului (pentru ultimul raport operativ);

 23. asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situaṭii de Urgenṭă , întocmirea Planului local de apărare împotriva inundațiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

 24. asigură întocmirea periodică a unor acțiuni de constientizare a populației asupra riscului pe care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;

 25. asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare, a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice şi a semnalelor de alarmare acustică a populaţiei;

 26. asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul de acţiune în caz de accident la barajul situat în amonte de unitatea administrativ – teritorială transmis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor.

 27. va trebui să intervină cu promptitudine și sa fie disponibilă 24 de ore din 24, în caz de incendii, calamități sau alte dezastre naturale

 28. va conduce autoutilitara pentru stingere a incendiilor

 1. Va indeplini atributiile Inspectorului de protectie civilă

 2. In exercitarea atributiilor de sofer autoutilitara pentru stingerea incendiilor, microbus scolar, alte vehicule:

- respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;

- inainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce; mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire

- efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;

- nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

- preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva si preda foaia din ziua precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), bonuri de transport, nota de receptie,

- parcheaza autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;

- pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;

- se preocupa permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;

- executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectand disciplina muncii;

- comunica imediat sefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulatie in care este implicat;

- are obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;

- sa se prezinte la verificarea medicala ;

In exercitarea atributiilor de microbus scolar, in completarea celor de mai sus:

- transportul elevilor cu microbuzul scolar

- nu are voie sa transporte persoane din afara scolii,cu exceptia profesorilor si a parintilor care insotesc copiii;

- soferul raspunde de integritatea persoanelor transportate - elevi si profesori , din momentul urcarii si pana la coborarea in fata scolii sau in statie;

- nu porneste in cursa pana cand cadrul didactic insotitor nu este prezent atat la cursele de dimineata , cat si la cele de la pranz şi in cazul in care cadrul didactic nu este prezent anunta de urgenta seful ierarhic superior

- Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale;

4. - respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si protectia muncii.

5.- Respectarea si aplicarea Regulamentului intern, ROF si a tuturor actelor si normelor legislative in vigoare inclusiv a procedurilor aplicabile la nivelul unitatii

6.- Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de primar în domeniul său de competenţă.

BIBLIOGRAFIE

1. PARTEA a III – a – Administraţia publică locală, TITLUL V – Autorităţile administraţiei publice locale, CAPITOLUL III – Consiliul local, SECŢIUNEA a 3 – a – Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local, CAPITOLUL IV – Primarul, SECŢIUNEA a 2 – a – Rolul şi atribuţiile primarului. -PARTEA a VI – a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, CAPITOLUL V – Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice.

2.Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 3.Ordinul M.A.I. nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Ordinul M.A.I. nr. 160 / 2007, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

6.H.G.R .nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările și completările ulterioare;

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116