SGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Colectare selectivaCompostCreșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 19 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
209
Cikkmegtekintések találatai
545685
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.1438/10.03.2023

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 16.03.2023, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :


ORDINEI DE ZI


1. Proiect de hotarare nr.19/10.03.2023 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere a a suprafetelor de pajisti, aflate in domeniul privat al Comunei Moftin. Inițiatorul proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.
2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 19/2023


Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 10.03.2023

PRIMAR,
DAVID GHEORGHE

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.1250/01.03.2023

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 07.03.2023, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :


ORDINEI DE ZI


1. Proiect de hotarare nr.14/20.02.2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile si a Ghidurilor pentru derularea programului privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al Comunei Moftin, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: sportiv și culte religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
2. Proiect de hotarare nr.15/01.03.2023 privind aprobarea inchirierii apartamentului situat in localitatea Moftinu Mic, nr. 207, etaj 1, ap.3 Comuna MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
3. Proiect de hotarare nr.16/01.03.2023 privind stabilirea cuantumului taxei aplicate persoanelor fizice si juridice care utilizeaza Sala Sporturilor Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
4. Proiect de hotarare nr.17/01.03.2023 privind aprobarea metodologiei de calcul al preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea Comunei Moftin a preturilor de valorificare prin vanzare directa a masei lemnoase, precum si a modului de valorificare a masei lemnoase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.
5. Proiect de hotarare nr.18/01.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,SMART Moftin - îmbunătățirea dotărilor necesare unui sistem educațional performant și modern pentru preșcolarii și elevii comunei Moftin” de către UAT Comuna Moftin în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15 Educație, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP), Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Apelul privind Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
6. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 17/2023,

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 18/2023, PH nr. 16/2023, PH nr.14/2023

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 15/2023

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 01.03.2023

Anunt privind elaborarea PUZ

Anunt

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.445/25.01.2023

ANUNȚ AMÂNARE SEDINTA ORDINARĂ PROGRAMATĂ PE DATA DE 27.01.2023
SEDINTA VA AVEA LOC IN DATA DE 30.01.2023, ORA 09.00


C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 30.01.2023, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare nr.1/03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
2. Proiect de hotarare nr.2/10.01.2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Moftin, pe anul 2023 Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
3. Proiect de hotarare nr.3/10.01.2023 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.
4. Proiect de hotarare nr.4/10.01.2023 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Moftin, pentru anul 2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.
5. Proiect de hotarare nr.5/10.01.2023 privind organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al Comunei Moftin, pentru anul 2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.
6. Proiect de hotarare nr.6/10.01.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii din cadrul Primăriei comunei MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
7. Proiect de hotarare nr.7/20.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
8. Proiect de hotarare nr.8/20.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, sursa F, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
9. Proiect de hotarare nr.9/20.01.2023 Privind declararea ca fiind bunuri de uz si interes public local a imobilului situat in localitatea Domănești, nr.317, Comuna Moftin Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
10. Proiect de hotarare nr.10/20.01.2023 Privind insusirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Moftin Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
11. Proiect de hotarare nr.11/25.01.2023 privind aprobarea Contului anual de executie al bugetului comunei Moftin pe anul 2022. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
12. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 7/2023, PH nr.8/2023, PH nr.11/2023

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 2/2023, PH nr. 3/2023

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 1/2023, PH nr. 4/2023, PH nr.5/2023, PH nr.6/2023, PH nr.9/2023, PH nr.10/2023


Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 25.01.2023

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116