Chestionar privind percepția cetățenilor din județul Satu Mare privind aspecte legate de corupție

Recesamantul populatiei si locuintelor

Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 51 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
200
Cikkmegtekintések találatai
524720
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.7306/17.11.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 23.11.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr.50/20.10.2022 privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr.59/15.11.2022 privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 123241. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Proiect de hotarare nr.60/15.11.2022 privind stabilirea cuantumului taxei aplicate persoanelor fizice si juridice care utilizeaza Sala Sporturilor Moftin, aplicabile din 01.01.2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 4. Proiect de hotarare nr.61/15.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 5. Proiect de hotarare nr.62/16.11.2022 privind însușirea Raportului de evaluare privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in proprietatea UAT Comuna Moftin, judetul Satu Mare. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 6. Proiect de hotarare nr.63/17.11.2022 privind aprobarea proiectului ,, ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU AL COMUNEI MOFTIN DIN JUDETUL SATU MARE,, si a documentației proiectului ,respectiv indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 7. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 50/2022, PH nr. 59/2022,

PH nr. 60/2022, PH nr. 61/2022,

PH nr. 63/2022,

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 50/2022,

PH nr. 62/2022,

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 17.11.2022

Anunt privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare

COMUNA MOFTIN

Moftinul Mic, Strada Principala, nr. 219, Jud. Satu-Mare. Cod 447207
Tel: 0261.875.116, Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ___________________________________________________________________________

Nr.6354 /20.10.2022

ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 50/20.10.2022
privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2023.

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr. 50/20.10.2022 privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2023 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Moftin ,în şedinţa ordinară din luna NOIEMBRIE 2022.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Moftin, str. Principala, nr.219, Moftinu Mic sau se vor comunica prin fax la nr. 0261-875116 sau prin e-mail, la adresa: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat la sediul primariei si publicat pe site-ul Primăriei Comunei Moftin .

Secretar general
Nicoleta DanciuConvocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.6376/20.10.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 26.10.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr.44/19.10.2022 privind însuşirea documentaţiei tehnico - cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în extravilanul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr.45/19.10.2022 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Proiect de hotarare nr.46/19.10.2022 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 4. Proiect de hotarare nr.47/19.10.2022 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 5. Proiect de hotarare nr.48/20.10.2022 privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului "Realizarea unei piste de biciclete din localitatea Moftinu Mic in localitatea Moftinu Mare, Comuna Moftin, Judetul Satu Mare " în cadrul Programului privind realizarea pistelor pentru biciclete, respectiv a Devizului General aferent investiției. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 6. Proiect de hotarare nr.49/20.10.2022 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor efectuate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

 7. Proiect de hotarare nr.51/20.10.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”.

 8. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 48/2022, PH nr.51/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 46/2022, PH nr. 47/2022

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 44/2022, PH nr. 45/2022 PH nr. 49/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.10.2022

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PRIVAT)


1. Informaţii generale privind locatorul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., persoana de contact -Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
APARTAMENTUL NR. 4 , care este situat localitatea Moftinu Mare, nr. 62, scara A , etajul I, Comuna Moftin, judetul Satu Mare, cu suprafata de 67,70 mp, conform HCL nr. 53/01.11.2021, aparţinând de domeniul PRIVATal comunei Moftin.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din data de 01.11.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Comunei Moftin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretar general al Unităţii Administrativ Teritoriale al comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Moftin.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.10.2022, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.10.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.10.2022, ora 09.00, la Primăria Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2022

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.5471/22.09.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 28.09.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr.40/22.09.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2022, rectificat. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Proiect de hotarare nr.41/22.09.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, sursa F, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 40/2022, PH nr. 41/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 22.09.2022

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116