Üdvözöljük a Majtény község Polgármesteri Hivatal weboldalán

Convocator

Kategória: Stiri si noutati
Találatok: 335

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 6636/22.12.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 27.12.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :


ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.73/22.12.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2021, rectificat. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr.73/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 22.12.2021