CONVOCATOR 14.05.2020

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 719

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr. 2351/14.05.2020

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 20.05.2020, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 196/13.05.2020 privind privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2020, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  2. Proiect de hotarare nr. 199/13.05.2020 de modificare a HCL nr. 4/18.02.2020 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile si a Ghidurilor pentru derularea programului privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al Comunei Moftin, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv și culte religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  3. Proiect de hotarare nr. 202/14.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2020, rectificat. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  4. Proiect de hotarare nr. 205/14.05.2020 privind aprobarea PROTOCOLULUI PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARĂ, SORTAREA ȘI DUPĂ CAZ, VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURILE MUNICIPALE, gestionate prin Serviciul Public al Comunei Moftin si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  5. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 196/2020, nr. 199/2020, PH nr. 202/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 196/2020, PH nr. 199/2020

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 205/2020

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al comunei. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 14.05.2020