Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 719

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5573/20.11.2020

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 27.11.2020, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

  1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanti, validati prin Incheierea nr. 1526/05.11.2020 pronuntata de Judecatoria Carei in Dosarul nr. 3443/218/2020

  2. Proiect de hotarare nr. 529/19.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Moftin în Consiliul de Administratie al Scoli i Gimnaziale « Mihai Viteazul » Moftinu Mic. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  3. Proiect de hotarare nr. 532/19.11.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii din cadrul Primăriei comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  4. Proiect de hotarare nr. 535/19.11.2020 privind aprobarea modificarii taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  5. Proiect de hotarare nr. 538/20.11.2020 însuşirea documentaţiei tehnico - cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în localitatea Moftinu Mare, nr. 128A, Comuna Moftin Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  6. Proiect de hotarare nr. 541/19.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Moftin.

  7. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 535/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 529/2020

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.541/2020, PH nr.538/20.11.2020, PH nr. 535/2020, PH nr. 532/2020

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.11.2020

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE