Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 678

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5800/08.12.2020

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 14.12.2020, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotarare nr. 578/08.12.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului intitulat „Dezvoltarea rețelei de gaze naturale din zona de nord-vest prin implementarea unor soluții inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Moftin”, care urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  1. Proiect de hotarare nr. 584/08.12.2020 privind stabilirea cuantumului și a numarului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Moftinu Mic, Comuna Moftin . Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  2. Proiect de hotarare nr. 587/08.12.2020 privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  3. Proiect de hotarare nr. 590/08.12.2020 privind aprobarea PROTOCOLULUI PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARĂ, SORTAREA ȘI DUPĂ CAZ, VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURILE MUNICIPALE, gestionate prin Serviciul Public al Comunei Moftin si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 578/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 584/2020

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.587/2020, PH nr. 590/2020

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 08.12.2020