Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1057

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 788/12.02.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2,lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.3, lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 16.02.2021, ora 12,00 cu urmatorul proiect al :


ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.7/12.02.2021 prin care se ia act de demisia viceprimarului comunei Moftin, de constatare a incetării de drept mandatului de consilier local al d-lui FARCĂU IOAN si vacantarea mandatului de consilier local din partea F.D.G.R. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  2. Proiect de hotarare nr.8/12.02.2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, Devizul general ai obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 8/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.7/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 12.02.2021
PRIMAR,

DAVID GHEORGHE