Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 551

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.1752 /29.03.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 30.03.2021, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.16/29.03.2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locala, între Comuna Moftin si ASOCIATIA CAMERA MESTESUGARILOR, în vederea depunerii și implementării proiectului finantat prin Programul Operational de capacitate administrativa (POCA), axa prioritara I, OS 1.2 – Dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  2. Proiect de hotarare nr.17/29.03.2021 privind proiectul ,,Creșterea gradului de utilizare a internetului în unitățile de învățământ din Comuna Moftin, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 17/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.16/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 29.03.2021