Convocator Nr. 4837/21.10.2019

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1633

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 4837/21.10.2019

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 39, alin (2) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta extraordinara, in sala mare de sedinta la data de 25.10.2019 ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 463/21.10.2019 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitie „EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA „Mihai Viteazul” MOFTINU MIC CU UN NOU CORP DE CLADIRE CU 8 SALI DE CLASA” IN COMUNA MOFTIN , JUDETUL SATU MARE, finantat prin P.N.D.L. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

P.H. nr. 463/21.10.2019

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

-

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

-

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul comunei. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 21.10.2019