Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 42 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
171
Afișări articole
417066


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt de licitatie vanzare

ANUNT DE LICITATIE VANZARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact -Merker Iosif

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren în suprafata de 1815 mp, identificat cu nr. cadastral nr. 102926, înscris în CF nr.102926 Moftin, situat în intravilanul localitatii Moftinu Mic, str. Fermei ,proprietatea privată a Comunei Moftin, categoria de folosinta curti – constructii.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/07.09.2021 .

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Moftin.

3.2 Denumirea și datele de contact ale persoanei de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: viceprimarul Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Moftin.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2021, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 16.12.2021, ora 15.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.12.2021, ora 09.00 la Primăria Comunei Moftin

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, tel: 0261-713650, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Anunt - etapa de incadrare Agentia de Mediu

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5708/04.11.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 05.11.2021, ora 13,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 63/04.11.2021 privind implementarea proiectului „AMENAJAREA UNOR DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI MOFTIN, JUDEȚUL SATU MARE – ETAPA II” si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 63/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 04.11.2021

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5648/02.11.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 03.11.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 62/02.11.2021 privind întăbularea definitivă în favoarea domeniului public al Comunei Moftin a unor drumuri. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 62/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 02.11.2021

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Anunt

COMUNA MOFTIN

Moftinul Mic, Strada Principala, nr. 219, Jud. Satu-Mare. Cod 447207
Tel: 0261.875.116, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ___________________________________________________________________________

Nr.5335 /25.10.2021

ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 56/25.10.2021
privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2022.

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr. 56/25.10.2021 privind aprobarea modificarii taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2022şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Moftin ,în şedinţa ordinară din luna NOIEMBRIE 2021.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Moftin, str. Principala, nr.219, Moftinu Mic sau se vor comunica prin fax la nr. 0261-875116 sau prin e-mail, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat la sediul primariei si publicat pe site-ul Primăriei Comunei Moftin .

Secretar general

Nicoleta Danciu

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116