Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 52 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
165
Afișări articole
395356


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt
AnuntProiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, in comuna Moftin


ROMANIA                                                                                         
JUDETUL SATU MARE                                                 
CONSILIUL LOCAL MOFTIN                                            
                                                                                                                                                   
P R O I E C T U L    D E   H O T A R A R E  
 privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale pe anul 2018,
 in comuna Moftin
 
                Consiliul local al Comunei Moftin, judetul Satu Mare,
                Avand in vedere:
- prevederile TITLULUI   IX  Impozite si taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepind cu anul fiscal 2018, expunerea de motive a primarului comunei Moftin, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Moftin, Raportul Biroului contabil si achizitii publice,
- HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- prevederile art.16 alin.(2) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale, ctualizata,
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
            Tinand seama de necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor locale pe de o parte, precum si de conditiile locale specific zonei, pe de alta parte,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.(4) lit.c) si art.45 alin.(2) lit c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare
 
                                           H  O  T  A  R  E  S  T  E:
 
             Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pe anul 2018, in Comuna Moftin,  potrivit Anexei nr.1 - Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al  comunei Moftin,  parte integranta a prezentei hotarari.
            Art.2 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data 01.01.2018.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei Moftin si Biroul contabilitate si achizitii publice.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu    Institutia Prefectului - Județul SATU MARE și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariamoftin.ro.
 
 Moftin,  10.11. 2017                                                                        
 
 
PRIMAR

Anunț privind căsătoriile

Materiale informative referitoare la masurile de mediu si clima

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116