Recesamantul populatiei si locuintelor

Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 176 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
191
Afișări articole
485315


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 3193/17.06.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 18.06.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

 1. Proiect de hotarare nr. 26/17.06.2021 privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren, proprietatea privata a Comunei Moftin, inscris in C.F. 105140 Comuna Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

 2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 26/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 17.06.2021

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Anunt

Anunt

Anunt desfasurare concurs

ANUNT

Privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de guard (studii medii), treapta profesionala I, în cadrul

Compartimentului Administrativ si gospodarire comunala , Comuna Moftin

Primaria Comunei Moftin, Judetul Satu Mare,

 • în temeiul art.5 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și complectările ulterioare,

 • avand in vedere HCL nr. 60/27.11.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul primariei Comunei Moftin

 • postul de guard fiind vacant in urma incetarii de drept al contractului individual de munca al angajatului care a ocupat acest post

organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de guard (studii medii), treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Administrativ si gospodarire comunala , Comuna Moftin

Probele de concurs sunt: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 23.06.2021 , ora 10.00, la sediul instituției;

 • proba interviu : data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 15.06.2021, ora 15.00, la sediul instituției.

Date contact: secretarul comisiei , telefon 0261875116.

CONDITII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS:

- au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.

- cunosc limba română scris şi vorbit.

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

- au capacitate deplină de exerciţiu.

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

- îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.

- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care implică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIALE

- studii medii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat

- să aiba domiciliul in Comuna Moftin

- vechime in munca minim 3 ani.

- Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei ,

2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă, semnata pentru conformitate cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7). Curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul documentului prevăzut la pct.5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct. 2, 3,4 şi 8 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

Nu se adminit dosare incomplete.

BIBLIOGRAFIE

 • art. 538-579 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizat

 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.


ROMÂNIA Aprob,

JUDEŢUL SATU MARE Primar,

PRIMARUL COMUNEI MOFTIN

___________________________________________________________________________

FIŞA POSTULUI

Informaţii generale privind postul :

1. Denumirea postului GUARD

2. Nivelul postului funcţie contractuală de execuţie

3. Scopul principal al postului :

 • Efectuarea curateniei in conditii corespunzatoare.

5. Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 1. Studii de specialitate : studii medii, treapta I

 2. Perfecţionări ( specializări) : -

 3. Cunoştinţe de operare pe calculator : nu este cazul ;

 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : uşurinţă, claritate şi coerenţă în comunicare, sociabilitate, capacitate şi relaţionare de lucru în echipă şi adaptabilitate la nou ;

5.Atribuţiile postului :

 • -efectueaza zilnic curatenia in conditii corespunzatoare , raspunde de starea de igiena a birourilor, coridoarelor, toaletelor, scarilor, mobilierului, ferestrelor, a curtii – la sediul primariei si la alte imobile aflate in proprietatea Comunei Moftin;

 • -mentine in perfecta stare de curatenie prin stergerea prafului zilnic (mobilier , aparatura)

 • -ingrijeste si raspunde de obiectele de inventar puse la dispozitie;

 • -indeplineste si functia de curierat;

 • -efectueaza aerisirea periodica a salilor si raspunde de incalzirea corespunzatoare a acestora;

 • -transporta gunoiul si rezidurile in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente;

 • -la sfarsitul programului verifica instalatia de apa , controleaza ferestrele, stinge lumina, inchide geamurile, semnaland imediat orice neregula in scris sau, dupa caz oral;

 • -este dator sa cunoasca si sa respecte instructiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor;

 • -supravegherea functionarii corpurilor de iluminat si de incalzit;

 • -aducerea la cunostinta viceprimarului in mod operativ, a oricaror aspecte negative care ar putea pune in pericol buna functionare a spatiului supravegheat (functionare iluminat , grupuri sanitare sisteme de blocare usi , ferestre, instalatie termica);

 • -solicita din timp pe baza de referat materialele necesare pentru curatenie;

 • -respectarea stricta a programului de lucru;

 • -indeplineste si alte sarcini primite de la primar.

 • -pe timp de iarna, face fucul in sobele de teracota

 • -respectă şi răspunde de respectarea normelor de Protectie a muncii şi de P.S.I ;

 • Are obligaţia respectării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a primarului, a Regulamentuluu de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului ;

 • sã respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de protecţie a muncii, sã contribuie la evitarea accidentelor la locul de muncã;

 • sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

 • Sa utilizeze corect aparatuta pusa la dispozitie

 • sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

 • Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

 • Primarul poate să-i delege şi alte atribuţii prevăzute de lege, după caz.

ÎNTOCMIT,

 1. Numele şi prenumele : Merker Iosif

 2. Funcţia publică de conducere : Vicepriar

 3. Semnătura : _________________

 4. Data întocmirii : _____________

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ de către ocupantul postului,

1. Numele şi prenumele : _______________

2. Funcţia contractuală : GUARD

3. Semnătura ________________

4. Data _____________________

Anunt campanie vaccinare

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116