Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 22 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
229
Afișări articole
581479
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt

ANUNT
Privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de consilier (studii superioare), treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului implementare proiecte

Primaria Comunei Moftin, Judetul Satu Mare,
• în temeiul art.5 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și complectările ulterioare,
• avand in vedere HCL nr. 19/2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul primariei Comunei Moftin
organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de consilier (studii superioare), treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului implementare proiecte, Primaria Comunei Moftin.
Probele de concurs sunt: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
• proba scrisă în data de 12.07.2022 , ora 10.00, la sediul instituției;
• proba interviu : data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 01.07.2022, ora 15.00, la sediul instituției.
Date contact: secretarul comisiei , telefon 0261875116.

CONDITII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS:
- au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
- cunosc limba română scris şi vorbit.
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
- au capacitate deplină de exerciţiu.
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
- îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care implică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIALE
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime in studii superioare absolvite - minim 9 ani.
- certificat/diploma de absolvire a unei forme de specializare/ perfectionare in implementarea proiectelor de investitii , indiferent de forma de finantare.
- Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:
1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei ,
2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4). Copia carnetului de muncă, semnata pentru conformitate cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7). Curriculum vitae;
8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul documentului prevăzut la pct.5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la pct. 2, 3,4 şi 8 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.
 
Atribuţiile postului :
1. Sprijină identificarea şi elaborarea propunerilor de finanţare din fonduri comunitare şi alte surse de finanţare internaţională pe baza priorităţilor din Programul de Guvernare şi alte documente strategice şi programatice;
2. Realizează activitățile de păstrare și selecție a documentelor, conform ordinelor/ contractelor de finanțare ale proiectelor aflate în derulare, pentru care Comuna Moftin are calitatea de beneficiar/partener, cu asigurarea respectării prevederilor legale;
3. Participă la implementarea proiectelor prin participare la analize de piață și la identificarea de documente/informații necesare derulării achizițiilor publice pentru activitățile propuse prin proiecte;
4. Desfăşoară activităţi privind dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi a cadrului instituţional
5. Participă în calitate de membru în cadrul echipelor de proiect îndeplinind sarcinile stabilite
6. Participă la centralizarea listei cu necesităţilor de proiecte primite din partea compartimentelor
7. Întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoarte de monitorizare şi evaluare a proiectelor în conformitate cu prevederile legale şi a contractelor de finanţare;
8. Participă la grupuri de lucru, reuniuni, cu relevanţă pentru obiectul de activitate al primariei;
9. Se documentează în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
10.Asigură păstrarea evidenţei lucrărilor realizate, precum şi accesul la acestea conform dispoziţiilor superiorului ierarhic
11.Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a celor delegate, potrivit legii, precum şi a lucrărilor repartizate conform planificărilor stabilite la nivelul structurii în care este încadrat;
12.Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator şi a parolei de acces la sistemul informatic al instituţiei;
13.Elaborează rapoartele de activitate proprii şi colaborează la întocmirea rapoartelor lunare şi anule ale primariei;
14.Contribuie la monitorizarea procedurilor aprobate la nivelul primariei
15. intocmirea si verificarea documentelor necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse in proiect
16.Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de primar în domeniul său de competenţă.
BIBLIOGRAFIE
• OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizat
• Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, actualizata,
• OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, actualizata,
• HG nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020


Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

Anunt colectiv

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.3177/25.05.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 31.05.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 17/04.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii din cadrul Primăriei comunei MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr. 18/25.05.2022 de modificare a H.C.L. Moftin nr. 16/27.04.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dezvoltarea rețelei de gaze naturale din zona de nord-vest prin implementarea unor soluții inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Moftin”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr. 19/25.05.2022 darea in folosinta gratuita a imobilului situat in satul Moftinu Mare, nr.64Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 18/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 17/2022, PH nr. 19/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 25.05.2022

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact - Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Trei spaţii care aparţin domeniului public al Comunei Moftin, identificate astfel:
    1. Lotul I: Cabinet medicină dentară, cu suprafaţa 35,93 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
    2. Lotul II: Cabinet de ecografie cu suprafaţa 24,45 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
    3. Lotul III: Farmacie cu suprafaţa 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din data de 04.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
    3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Comunei Moftin.
    3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou viceprimar, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
    3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Moftin.
    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
    4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2022, ora 15.00.
    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.06.2022, ora 09.00, la sediul Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.05.2022.

Convocator

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116